สมุนไพรดร.โสภณ ทำมาจากสารสกัดสยาสมุนไพร หรือเป็นสมุนไพรชนิดผง? / Do Dr.Sophon Herbal Medicines contain herbal extracts or ground herbs?

You are here:
  • KB Home
  • Products สินค้ายาสมุนไพร
  • สมุนไพรดร.โสภณ ทำมาจากสารสกัดสยาสมุนไพร หรือเป็นสมุนไพรชนิดผง? / Do Dr.Sophon Herbal Medicines contain herbal extracts or ground herbs?
< Back

ยาสมุนไพรดร. โสภณ บรรจุผงสมุนไพร (สมุนไพรบดละเอียด) ไม่ใช่สารสกัดสมุนไพร Our herbal medicines are in the form of capsules containing ground herbs, not herbal extracts.

  • Text Hover
Print Friendly, PDF & Email