ฉันยังไม่ได้รับพัสดุสินค้าเลย แต่เมื่อตรวจสอบสถานะการส่งแล้ว ระบบบอกฉันว่าพัสดุนี้ถูกส่งเรียบร้อยแล้ว ฉันต้องทำอย่างไร?/ I have not received my order although I have been informed that the parcel has been received. What should I do?

You are here:
< Back
  • Text Hover
ถ้าท่านตรวจสอบสถานะพัสดุแล้วพบว่ามีผู้รับพัสดุแล้ว แต่ท่านยังไม่ได้รับพัสดุเลย ท่านควรตรวจสอบชื่อผู้เซ็นรับพัสดุแทนท่าน และติดต่อพวกเขาเพื่อขอพัสดุจากพวกเขา
When you track your order and you know that the parcel has been received by someone (but you have not received the parcel yet), you should check the name of the parcel collector from the tracking page and contact him/her personally.

Print Friendly, PDF & Email